NIEUWS

DUIDELIJKHEID OMTRENT JURIDISCHE POSITIE IN KADER MEDIATION ERG BELANGRIJK
 
 
In het kader van onder andere een beëindiging samenwoning, echtscheiding althans ontbinding van een geregistreerd partnerschap kunnen partijen zich tot een mediator wenden. Dit om in gezamenlijk overleg overeenstemming te bereiken omtrent de gevolgen die de verbreking van die relatie heeft. Zowel op het gebied van vermogensafwikkeling en de kinderen kan in de mediation getracht worden om overeenstemming te bereiken.
  
Met name indien sprake is van minderjarige kinderen is het trachten overeenstemming te bereiken via een gezamenlijk gekozen mediator althans een gezamenlijke advocaat zeer wel toe te juichen. Overeenstemming omtrent de kinderen houdt immers in beginsel in dat beide ouders achter de gemaakte afspraken staan. Dit is in het belang van de kinderen. Een afspraak tussen partijen gemaakt wordt vaak beter ‘gedragen’ en nageleefd dan een door een rechter uitgesproken oordeel.
 
Een mediator is neutraal en onpartijdig. De taak van de mediator is het begeleiden van de communicatie en het onderhandelingsproces. Cliënten dienen tot een oplossing te komen. De tussen partijen gekozen oplossing wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.
 
In een mediation wordt aldus vastgelegd waartoe partijen consensus hebben bereikt en aan de hand van de door partijen aangedragen oplossingen. Dit hoeft echter niet hetzelfde te zijn als waar de desbetreffende persoon in rechte/ bij een rechter aanspraak op kan maken.
 
Alvorens een mediation wordt gestart en in ieder geval tijdens de mediation is het van groot belang dat bij de persoon in kwestie duidelijkheid bestaat wat zijn/ haar juridische positie is. Een goede voorbereiding van de mediation is essentieel. Alleen dan is het mogelijk op een juiste manier te onderhandelen. Niet wetende waar je recht op hebt dient niet te worden onderhandeld. Onderhandelen heeft enkel zin als je weet waarover je onderhandelt en daarbij niets vergeet.
 
Een goed voorbeeld hiervan is de hoogte van de kinder – dan wel partneralimentatie. Een berekening van deze kinder – dan wel partneralimentatie bij een advocaat conform de wettelijke maatstaven geeft die duidelijkheid.
  

Voor het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de juridische positie althans het berekenen of het herberekenen van een kinder- dan wel partneralimentatie kunt u nader contact opnemen met mr. E.E. [Emma] Frenken, specialist op het gebied van personen- en familierecht.