CONTACT

Contactgegevens:
Spoorstraat 75
Postbus 11
5830 AA Boxmeer
Telefoon (0485) 57 42 44
Fax (0485) 57 58 69
E-mail advocaten@vandekam.nl

 

Privacyverklaring Van de Kam advocaten

Dit is de informationele privacyverklaring van: Van de Kam Advocaten, gevestigd aan de Spoorstraat 75 te Boxmeer. Deze informationele privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliŽnten van Van de Kam Advocaten, potentiŽle cliŽnten en andere personen die de website van Van de Kam Advocaten bezoeken of contact met Van de Kam Advocaten hebben. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Avg neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van de Kam Advocaten verwerkt.
 
Van de Kam Advocaten hecht een grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze informationele privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Van de Kam Advocaten omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze informationele privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop Van de Kam Advocaten omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze informationele privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: Avg), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met Van de Kam Advocaten via telefoon: 0485-574244 of e-mail: advocaten@vandekam.nl
 
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij Van de Kam Advocaten indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
Van de Kam Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Avg naleven.
 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Van de Kam Advocaten?
 
CliŽntdossier
Indien u een opdracht aan Van de Kam Advocaten verstrekt, verwerkt Van de Kam Advocaten de persoonsgegevens die u en andere partij(en) in uw zaak aan Van de Kam Advocaten verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier en/of de behandeling van uw zaak. Afhankelijk van het onderwerp van uw dossier kan het daarbij ook gaan om bijzondere persoonsgegevens.
Facturering
Indien u een opdracht aan Van de Kam Advocaten verstrekt, verwerkt Van de Kam Advocaten ook persoonsgegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Van de Kam Advocaten heeft verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
 
Contact
Indien u contact opneemt met Van de Kam Advocaten per telefoon, per fax, per post of per e-mail verwerken wij de persoonsgegevens die u verstrekt. Het gaat dan om contactgegevens zoals uw naam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en/of woonplaats. Daarbij wordt ook de reden vermeld waarom u contact zocht met Van de Kam Advocaten.
 
 
Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Van de Kam Advocaten persoonsgegevens?
 
CliŽntdossier
Van de Kam Advocaten gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een overeenkomst van opdracht om het cliŽntdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er bijzondere persoonsgegevens verwerkt moeten worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraagt Van de Kam Advocaten u om toestemming om uw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. U geeft dan toestemming door de overeenkomst van opdracht te tekenen of een intakeformulier te tekenen waarin wordt gevraagd om uw toestemming. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Van de Kam Advocaten, omdat Van de Kam Advocaten diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. Bovendien handelt Van de Kam Advocaten in dat geval ook in strijd met de Avg.
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt een extra bescherming wat betreft de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor verwerking van dergelijke persoonsgegevens heeft Van de Kam toestemming nodig van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.
 
Van de Kam Advocaten gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt bovendien om te controleren of er sprake is van een conflicterend belang bij de zaak. Deze wettelijke verplichting rust op Van de Kam Advocaten. 
 
U heeft te allen tijden het recht zonder nadelige gevolgen om uw toestemming weer in te trekken. Van de Kam Advocaten mag dan geen persoonsgegevens meer van u verwerken. Van de Kam Advocaten kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming echter ook geen diensten meer voor u verrichten. Daarom zal het cliŽntdossier in dat geval direct worden gesloten.
 
Facturering
De betalingsgegevens die u verstrekt, gebruikt Van de Kam Advocaten om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de opdracht van overeenkomst die u met Van de Kam Advocaten sluit uit te voeren.
 
Contact
De contactgegevens die u aan Van de Kam Advocaten verstrekt gebruikt Van de Kam Advocaten om contact met u op te nemen indien nodig. Van de Kam Advocaten verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Van de Kam Advocaten. Dat is namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
 
 
Hoe lang bewaart Van de Kam Advocaten persoonsgegevens?
 
CliŽntdossier
Van de Kam Advocaten bewaart het cliŽntdossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende 20 jaren nadat het dossier is gesloten. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer, bijvoorbeeld in geval van verjaringstermijnen of gerechtvaardigde belangen om het dossier langer te bewaren.
 
Administratie
Van de Kam Advocaten bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
 
Overige contactgegevens
Van de Kam Advocaten bewaart overige contactgegevens gedurende 20 jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.
 
 
Met wie deelt Van de Kam Advocaten uw gegevens?

 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een papieren en/of digitaal dossier en kunnen voorkomen in correspondentie die Van de Kam Advocaten verstuurt of ontvangt, en worden in geval van digitale correspondentie opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT-provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan Van de Kam Advocaten heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van Van de Kam Advocaten de financiŽle administratie verricht.
 
Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een cliŽntendossier, een klacht tegen Van de Kam Advocaten indient die betrekking heeft op de behandeling van een cliŽntdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de klachtenfunctionaris op grond van de Geschillenregeling Advocatuur en/of de Deken van de Orde van Advocaten en/of de Raad van Discipline en/of het Hof van Discipline dan wel enig andere betrokken tuchtcollege. Uw gegevens worden door genoemde instanties vertrouwelijk behandeld.
Van de Kam Advocaten verstrekt uw gegevens niet verder aan derden, tenzij Van de Kam Advocaten op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.
Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van de Kam Advocaten.
 
 
Hoe worden uw gegevens beveiligd?
 
Van de Kam Advocaten heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien treft onze ICT-provider eveneens dergelijke passende en organisatorische veiligheidsmaatregelen.
 
 
Wat zijn uw rechten?
 
-        Het recht op informatie over de verwerkingen;
-        Het recht op inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
-        Het recht op correctie van de gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
-        Het recht op verwijdering van de gegevens;
-        Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
-        Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
-        Het recht op overdracht van uw gegevens;
-        Het recht om uw gegeven toestemming te allen tijde weer in te trekken;
-        Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen kunt u contact opnemen met Van de Kam Advocaten en eventueel de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming raadplegen.
 
 
Wijzigingen van deze informationele privacyverklaring
 
Van de Kam Advocaten heeft het recht de inhoud van deze informationele privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de informationele privacyverklaring worden op de website van Van de Kam Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Van de Kam Advocaten: www.vandekam.nl
 
Deze informationele privacyverklaring is op 1 december 2018 vastgesteld.
 
Van de Kam Advocaten